Η υβριδική μάθηση online-offline συνδυάζει την πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία με την online διδασκαλία στον υπολογιστή και είναι διαθέσιμη οποιαδήποτε στιγμή για το μαθητή.

Μάλιστα μέσω των μαθηματικών παιχνιδιών που υπάρχουν σε αυτή, ο μαθητής μαθαίνει με εύκολο και ευχάριστο τρόπο, ενώ ταυτοχρόνως ψυχαγωγείται!

Τα παιχνίδια, κατά τη μαθησιακή διαδικασία έχουν αποδειχτεί αποτελεσματικά σε πολλές έρευνες που έχουν γίνει από τον τομέα της εκπαίδευσης Μαθηματικών. Στο άρθρο της «Using Games in Your Math Teaching (www.synergylearningorg, 2003) Η Marilyn Burns, δημιουργός και εφευρέτης της «Math Solutions Professional Development», υπογραμμίζει τα πλεονεκτήματα των μαθηματικών παιχνιδιών, τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

  1. Μέσω των μαθηματικών παιχνιδιών οι μαθητές καλλιεργούν τις μαθηματικές ικανότητες τους.
  2. Εφαρμόζουν της μαθηματικές ιδέες / έννοιες σε καταστάσεις που απαιτούν ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και αναπτύσσουν την στρατηγική σκέψη, εάν από τους βασικότερους παράγοντες της μαθηματικής (κριτικής) σκέψης.
  3. Τα μαθηματικά παιχνίδια αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, καθώς συμμετέχουν σε χαρούμενες δραστηριότητες και καλούνται να ανταποκριθούν ενεργά στις εκάστοτε μαθηματικές προκλήσεις.
  4. Καθώς επίσης, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Blended learning integrates face to face classroom time with online learning facilitated at all time by a classroom teacher, combining the effectiveness of classroom with technology enhanced online materials». Δηλαδή, η υβριδική μάθηση συνδυάζει την διδασκαλία πρόσωπο με πρόσωπο –facetoface- με το δάσκαλο/α με τη διδασκαλία μέσω της πλατφόρμας, ανά πάσα στιγμή θέτοντας σε μία τέλεια αρμονία την αποτελεσματικότητα της τάξης με τα τεχνολογικά εργαλεία».

Το Eye Level παρέχει ένα καινούργιο υβριδικό πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται «Eye Level Math Online». Το πρόγραμμα παρέχει online πρακτική εξάσκηση σε πολλές ασκήσεις με συνεχή ανατροφοδότηση. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να μάθουν νέα θέματα μέσω των εγχειριδίων τους από τους ειδικά εκπαιδευμένους καθηγητές του κέντρου και μπορούν να λάβουν αμέσως ανατροφοδότηση για τις ασκήσεις – μαθηματικά παιχνίδια που έκαναν online.

Επιπροσθέτως, στην καρτέλα προόδου αναγράφεται η επίδοση των μαθητών και παρέχεται από το σύστημα για ενημέρωση των γονέων. Το πρόγραμμα τελικά βοηθάει τους μαθητές να κατανοήσουν και να εμπεδώσουν την ύλη με ένα καινοτόμο και ευχάριστο τρόπο. Τι θα λέγατε να δοκιμάσει το παιδί σας το πρόγραμμα «Eye Level Math Online», ώστε να δείτε τα πλεονεκτήματα υβριδικής μάθησης και των μαθηματικών παιχνιδιών;